niedziela, 29 stycznia 2017

Zamykamy konto - PKO Bank Polski

Umowę rachunku w Banku PKO BP możemy wypowiedzieć w dowolnym oddziale banku jedynie w formie pisemnej. Pismo z wypowiedzeniem możemy także przesłać korespondencyjnie do wybranej placówki PKO Banku Polskiego.

W treści pisma powinny się znaleźć dane osobowe (imię nazwisko, numer PESEL, numer konta) oraz dyspozycja zamknięcia rachunku. 

Wydane do rachunku karty płatnicze należy zniszczyć i dołączyć do korespondencji lub dostarczyć do oddziału. 

Istotne jest, aby w momencie zamykania rachunku, nie było na nim żadnych zobowiązań finansowych wobec Banku (np. niespłacony debet, odsetki, opłaty). Jeśli na zamykanym rachunku znajdują się środki, należy określić w piśmie z wypowiedzeniem sposób ich zadysponowania. 

W Banku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia liczony od momentu dostarczenia pisma do oddziału. W tym czasie pobierane są należne Bankowi opłaty i prowizje. Wraz z rachunkiem zamykane są powiązane z nim usługi dodatkowe, np. usługi iPKO.

Zgodnie z regulaminem dyspozycja może być zrealizowana, o ile zostanie podpisana zgodnie z wzorem podpisu złożonym w PKO Banku Polskim S.A. i pozytywnie zweryfikowana przez PKO Bank Polski S.A. W innym przypadku tożsamość i własnoręczność podpisu Posiadacza rachunku musi zostać poświadczona przez:
1) upoważnionego pracownika PKO Banku Polskiego SA, albo
2) notariusza polskiego, albo
3) polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny, albo
4) bank zagraniczny będący korespondentem PKO Banku Polskiego SA, albo
5) notariusza zagranicznego, a dokument opatrzony klauzulą apostille.

Poświadczenie notariusza zagranicznego oraz klauzula apostille powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego w Polsce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz